Algemene voorwaarden

Gevestigd aan de Hoogmeer 1916, 6605 CM Wijchen, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76240940

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 december 2020.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Miss Cupcake: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Klant en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Aanbod/Aanbieding: voorstel door Miss Cupcake aan Klant tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of online via een webshop.
 3. Consument: de natuurlijk persoon die bij het aangaan van de Overeenkomst met Miss Cupcake niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: de door Miss Cupcake op haar Website of anderszins aangeboden diensten, zoals workshops en kinderfeestjes.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 6. Inschrijving: de inschrijving voor deelname aan een workshop.
 7. Klant: de (rechts)persoon die Miss Cupcake opdracht geeft tot het leveren van Producten of Diensten en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Miss Cupcake in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 8. Modelformulier: het modelformulier dat door Miss Cupcake op haar Website aan de Consument ter beschikking wordt gesteld en welk formulier de Consument in staat stelt gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht.
 9. Order: de opdracht tot het leveren van Producten.
 10. Overeenkomst: de afspraak tussen Miss Cupcake en de Klant op basis waarvan Miss Cupcake Producten en/of Diensten aan de Klant levert.
 11. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door Miss Cupcake georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand.
 12. Producten: de door Miss Cupcake op haar Website of anderszins aangeboden zaken, waaronder taartpakketten, ingrediënten en materialen.
 13. Partijen: Miss Cupcake en de Klant gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”.
 14. Reservering: het plaatsen van een reservering voor een workshop of kinderfeestje op een bepaalde datum en tijdstip en voor een bepaald aantal deelnemers.
 15. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument en Miss Cupcake gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 17. Website: https://misscupcake.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Miss Cupcake, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Miss Cupcake uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Miss Cupcake gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Miss Cupcake de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Miss Cupcake, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien een of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Miss Cupcake in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Miss Cupcake vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Miss Cupcake behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op de Overeenkomst zijn telkens de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met de Klant luidden.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle Aanbiedingen van Miss Cupcake zijn herroepelijk, worden vrijblijvend gedaan en zo lang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De prijzen in de Aanbiedingen van Miss Cupcake zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Miss Cupcake en de Klant komt eerst dan tot stand nadat de Klant het bestelproces op de Website heeft doorlopen en de betaling van het orderbedrag aan Miss Cupcake heeft voldaan. Indien sprake is van betaling achteraf of door overschrijving op de bankrekening van Miss Cupcake, komt de Overeenkomst tot stand nadat het bestelproces op de Website volledig is afgerond. Miss Cupcake zal de Order vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Klant bevestigen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Klant opgegeven leveringsadres en komen de verzendkosten voor rekening van de Klant. De verzendkosten zullen door Miss Cupcake duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Indien Miss Cupcake gegevens behoeft van de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Klant alle benodigde gegevens aan Miss Cupcake ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien Miss Cupcake een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Miss Cupcake derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Miss Cupcake dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Het risico betreffende de geleverde Producten gaat over op de Klant op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken door de Klant zijn ontvangen.
 5. De Klant is verplicht de bestelde Producten af te nemen op het moment waarop deze aan de Klant ter beschikking worden gesteld.
 6. Miss Cupcake behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de bestelde Producten zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een Herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De Consument kan het Herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Miss Cupcake binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door of namens de Klant schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van het voornemen om de Overeenkomst te herroepen. Miss Cupcake zal daartoe een Modelformulier op haar website ter beschikking stellen. Het ingevulde Modelformulier dient te worden verstuurd per email aan info@misscupcake.nl.
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het Herroepingsrecht zal Miss Cupcake het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar Herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar Herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) kalenderdagen retour te zenden aan Miss Cupcake. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 7. Op maat gemaakte Producten, alsmede inschrijvingen voor workshops en Reserveringen voor kinderfeestjes en workshops zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Een dergelijke uitsluiting zal duidelijk in het Aanbod worden vermeld.

Artikel 7. Reserveringen

 1. Wanneer de Klant een Reservering maakt voor een workshop of kinderfeestje, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Reservering door Miss Cupcake aan de Klant is bevestigd per e-mail.
 2. Zodra de Reservering tot stand is gekomen is het niet meer mogelijk om de Overeenkomst te annuleren (op te zeggen).
 3. Het minimum aantal deelnemers voor een workshop of kinderfeestje bedraagt 8 personen. Het is tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de datum van de workshop of het kinderfeestje mogelijk om een wijziging in het aantal deelnemers door te geven. Indien het aantal deelnemers door een doorgegeven wijziging lager dan 8 is, zal Miss Cupcake de kosten voor 8 deelnemers in rekening brengen.

Artikel 8. Inschrijvingen

 1. Wanneer de Klant een of meer Deelnemers inschrijft voor deelname aan een workshop, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Inschrijving door Miss Cupcake aan de Klant is bevestigd per e-mail.
 2. Zodra de Inschrijving tot stand is gekomen, is het niet meer mogelijk om de Overeenkomst te annuleren (op te zeggen).
 3. Het minimum aantal Deelnemers voor een workshop bedraagt 8 personen. Indien het minimum aantal Deelnemers niet uiterlijk 14 dagen voor aanvang is behaald, dan heeft Miss Cupcake het recht de workshop te annuleren tot uiterlijk 7 dagen van tevoren. Miss Cupcake zal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Voor zover mogelijk zal Miss Cupcake de Klant een alternatief aanbieden. Indien de Klant hier geen gebruik van wenst te maken, dan zal Miss Cupcake het reeds door de Klant betaalde inschrijfgeld binnen 14 dagen terugbetalen.
 4. Indien een Deelnemer door onvoorziene omstandigheden geen deel kan nemen aan een workshop waarvoor de Deelnemer staat ingeschreven, heeft de Deelnemer het recht om zijn of haar deelname aan de workshop eenmaal kosteloos te verschuiven (wijzigen van datum of tijdstip). Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient de Deelnemer uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop contact hierover met Miss Cupcake op te nemen per e-mail. Verschuiven is slechts mogelijk indien en voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn voor andere workshops.

Artikel 9. Facturatie en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van bestelde Producten en Diensten door volledige vooruitbetaling in een keer op een van de door Miss Cupcake op haar Website aangeboden betaalwijzen. De Klant ontvangt na betaling een gespecificeerde factuur van Miss Cupcake per e-mail.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Miss Cupcake aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Miss Cupcake aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Miss Cupcake kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Miss Cupcake is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Miss Cupcake is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eventuele kosten die hieruit voor Miss Cupcake voortvloeien komen voor rekening van de Klant.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Miss Cupcake.

Artikel 11. Kwaliteit, conformiteit en garantie

 1. Indien de geleverde Producten niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Miss Cupcake. De Klant is verplicht de geleverde Producten direct na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
 2. Miss Cupcake garandeert dat alle door haar geleverde Producten deugdelijk, dat wil zeggen dat de geleverde Producten de veiligheid bieden die daarvan mag worden verwacht en dat de Producten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen Partijen overeengekomen eisen.
 3. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Miss Cupcake in geval van gebreken de gebrekkige Producten, geheel naar eigen inzicht, eerst zal omruilen of herstellen. Als een Prodcut niet kan worden hersteld of als het omgeruilde Product eveneens gebreken vertoont, is de Klant gerechtigd de artikelen te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief eventueel door de Klant betaalde verzendkosten).
 4. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Miss Cupcake te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Klant geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 12. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Miss Cupcake gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Miss Cupcake, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Miss Cupcake waardoor Miss Cupcake de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
 3. Indien Miss Cupcake bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle tussen Miss Cupcake en de Klant gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Klant. Dit laat onverlet dat Miss Cupcake met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo